המצב התקציבי – אפריל 2009

תושבים נכבדים!
לאור חרושת שמועות (חלקן יזומות במכוון) שפשטה בישוב ובתשובה לשאלות שהופנו אלי, מצאתי לנכון לעדכן אתכם בנושא, למרות העובדה שחלף פרק זמן קצר מאז הדיוור האחרון ששלחנו.

כידוע לכם הצטרפתי לקואליציה כנציג סיעת "סביון שלנו" במטרה ליזום ולעשות ובין השאר להיות בעמדת השפעה ובעל יכולת בקרה על הנעשה במועצה בתחום הפיננסי. זאת בהתאם להתחייבותנו במערכת הבחירות.

כחבר ועדת הכספים דרשתי הקמת ועדה לבקרה תזרימית ותקציבית שוטפת (ברמה חודשית) – זאת עקב החשש שהשנה תתברר כקשה מבחינת תקבולים והוצאות (מצד אחד פעילויות חדשות וברוכות של המועצה החדשה ביוזמת ראש המועצה וחלק מחבריה ומצד שני חשש לצמצום בהכנסות – מים, ארנונה ועוד).
הדרישה להקמת מערכת בקרה תקציבית נכללה לפי דרישתנו בהסכם הקואליציוני שכרתנו עם מושיק.

להלן הממצאים:

  1. שנת 2008 הסתיימה באיזון תקציבי – לא היה למועצה עודף או גירעון.
  2. בחודשים ינואר-מרץ 2009, נוצרו חריגות תקציביות, שעיקרן בעלות אופי זמני ועונתי.
  3. השתכנענו שראש המועצה נוקט בצעדים נאותים לכיסוי החריגות ולאיזון התקציב על פני כל השנה.
  4. בדקנו ומצאנו כי יש כיום בחשבון הבנק של המועצה סכום נזיל של 416 אלף ₪, וזאת לאחר ששולמו כל החשבונות שהוגשו לה עד היום.
  5. כמו כן, בחשבון הבנק של המועצה יש כיום סכום של כ-33 מיליון ₪ בקרנות המיועדות למימון עבודות פיתוח (ביוב, ניקוז, בית תרבות ועוד).

לסיכום:
על פי הבנתי, המצב הכספי של המועצה איתן.
המועצה סיימה את שנת 2008 במצב מאוזן.
המועצה סיימה את השליש הראשון של השנה עם יתרת זכות בחשבון.
אנו פועלים להגברת הבקרה התקציבית כדי להבטיח את איתנותה הפיננסית של המועצה.
יתכנו שינויים ב-8 חודשי השנה הנותרים שידרשו התאמות תקציביות (לדוגמה – צמצום דרסטי בשימוש במים, אם ההשקיה תיאסר אדמיניסטרטיבית ו/או אם יוטל היטל בצורת על המים בגובה של כ-20 ₪מ"ק).
אנו נפעל לנקיטת צעדים כפי שיתחייבו וראש המועצה התחייב לשמור על איזון תקציבי בכל מצב.

סקר הנכסים

משרד הפנים מחייב את המועצה לבצע סקר נכסים. במסגרת הסקר תיערך מדידה של השטח הבנוי בכל בית לצורך חיוב בארנונה בלבד.
ההחלטה על המדידה התקבלה ברוב כמעט מוחלט של חברי המועצה. הצעתי למדוד את שטחי הבתים באמצעות תצלומי אוויר, אך השתכנעתי ששיטה זו איננה ישימה להשגת המטרה.
ברצוני לציין שאני רואה הצדקה מלאה לביצוע סקר זה, במיוחד ביישוב קטן כשלנו, כדי שכל אחד ישלם ארנונה על-פי השטח הבנוי האמיתי שברשותו. המדידה תביא לחלוקת נטל צודקת יותר. תעריפי הארנונה בסביון הם מן הנמוכים בישראל, דבר המחזק את ההצדקה לביצוע הסקר.