אסטרטגיית הקצאת ההכנסות מהיטל השבחה

שאלת ה-159 מיליון ₪ – מה לעזאזל עושים עם הכסף?

היטל ההשבחה בגין תכנית 4100 הסתכם ב-146,241,813 ₪ ($31,937,500) ( pdfשומה מצ"ב ) נכון למועד הקובע – 15.4.2003. סכום זה משוערך להיום עומד על כ-159,000,000 ₪ ( xlsחישוב מצ"ב ). השאלה האסטרטגית המרכזית העומדת היום על הפרק היא מה לעשות עם הכסף. זהו סכום חד-פעמי אשר יש לו השלכות בלתי מבוטלות על התפתחות היישוב. אנו מוצאים שיש מקום להעלות את השאלה על האג'נדה, היות שהרשימות המתחרות לא מצאו לנכון לעשות כן. להלן גישתנו והצעותינו בנושא:

  1. כסף זה "צבוע" ואיננו יכול לשמש להוצאות שוטפות אלא רק להשקעות (תב"רים).
  2. פס"ד פמיני גורם להקטנת ההכנסות מהיטל השבחה שוטף עקב המעבר משיטת "המקפצה" לשיטת "המדרגות" ( pdfמסמך מבהיר מצ"ב ).
  3. ההכנסות מהיטל השבחה פרוסות על-פני זמן ואין לדעת מראש את עיתוי ההכנסות המדויק, שכן הוא תלוי בקצב מכירת המגרשים בידי היזמים.
  4. אי הוצאת הכספים והותרתם בקופה עלולות לסכן את העצמאות המוניציפאלית של סביון. יתרה של מעל 100 מיליון ₪ תהפוך את סביון ליעד מאד אטרקטיבי לסיפוח מצד היישובים השכנים.
  5. אומדן ההוצאה על פרויקט הביוב עומד כיום על 86 מיליון ₪ והמרכז הקהילתי על 35 מיליון ₪, ביחד כ-120 מיליון ₪. גם אם כל עלות פרויקט הביוב תמומן מהיטל השבחה, ייוותר עודף של כ-40 מיליון ₪. על-פי ההצעה האחרונה 20 מיליון ₪ מהוצאת הביוב ימומנו באמצעות היטל הביוב השוטף, כך שיתרת הכספים החופשיים תעמוד על כ-60 מיליון ₪. עקב פריסת ההכנסות מהיטל השבחה הפרשי עיתוי יחייבו לקיחת אשראי ולכן יש להוסיף גם עלויות מימון (ריבית) לחישוב.
  6. הצעתנו – מימון מרבית פרויקט הביוב (66 מיליון ₪) מהיטל השבחה והתוויית תכנית פיתוח לפיתוח ושיקום תשתיות אשר תקבע סדרי עדיפויות, ותיושם בהתאם לקצב תקבול הכספים.

מסמכים בנושא היטל השבחה