כך מנענו את מחטף הביוב

מועצת סביון החליטה להטיל היטל ביוב לפי תעריף של כ-40 ₪\מ"ר מבנה וכ- 20 ₪\מ"ר מגרש. אולם בנחלות ובמשקי העזר ההיטל בגין המגרש הוגבל לשטח מירבי של 1,800 מ"ר. משמעות הדבר שבעל מגרש בשטח של 10 דונם המהווה נחלה היה משלם 164,000 ₪ פחות מבעל מגרש שאיננו נחלה בשטח זהה.

אבי לוי נמנע בהצבעה תוך הבעת התנגדות להחלטה עקב האפליה שהיא יצרה. היות שהחלטנו שזוהי החלטה מקוממת שאסור שתעבור, הפצנו דו"ח לבוחר (מס' 1 – מצ"ב) ובו הבענו את דעתנו על ההסדר המוצע וגם פירטנו את סכומי ההיטל שיאלצו לשלם בעלי הבתים לפי שלוש קבוצות גודל המגרשים בתב"ע של סביון. נציגי בעלי הנחלות הציגו את ההסדר כפשרה נדיבה מצדם (1,800 מ"ר ולא 500 מ"ר). מר מוטי לנדאו (נציג בעלי הנחלות) חישב שהעלות הממוצעת של סבסוד בעלי הנחלות ומשקי העזר תסתכם ב-3,800 ₪ לכל משפחה בסביון (המקורית) וב-1,300 ₪ לכל משפחה ב"סמטאות" בלבד.

בעקבות הפצת דו"ח מס' 1 לבוחר קמה התעוררות ביישוב. לישיבת המועצה שהתכנסה הגיעו עשרות תושבים אשר לא שבעו נחת מן ההחלטה שהתקבלה. בעקבות דיון נוקב הוקמה ועדה לבחינת הנושא בהשתתפות אבי לוי, מר מוטי לנדאו, מר אליעזר פישמן ומר משה היכל.

הועדה קיימה מספר ישיבות וההסדר שהתגבש הוא כדלקמן:
אמדן ההוצאה הכוללת, לרבות ריבוד הכבישים לאחר גמר הנחת הביוב : 86 מיליון ₪.
המועצה הוציאה מקופתה עד כה 24 מיליון ₪.
המועצה תיקח אשראי בסך 20 מיליון ₪ שיפרע על-ידי התושבים במסגרת אגרת הביוב במשך 20 שנה.
היתרה בסך 42 מיליון ₪ תמומן מהכנסות צפויות מהיטל השבחה כמפורט:
12 מיליון ₪ המצויים כבר בקופת המועצה.
10 מיליון ₪ צפויים להתקבל ב-4 השנים הקרובות מהיטל השבחה שאינו בגין תכנית 4100.
20 מיליון ₪ כחלק מהתחייבות חב' אפריקה-ישראל לתשלום בשלוש השנים הקרובות על חשבון היטל ההשבחה.
סה"כ המימון – 42 מיליון ₪

היות שהיטל ההשבחה הכולל מתכנית 4100 מסתכם כיום ב-159 מיליון ₪ (ראו  – "היטל השבחה"), על-פי תכנית זה תיוותר יתרה כספית בסך 60 מיליון ₪ אחרי ההוצאה על הביוב והמרכז הקהילתי.

ההטבה לבעלי הנחלות ומשקי העזר

טענת בעלי הנחלות לזכותם לתשלום מופחת התבססה על כך, שחמש שנים אחרי האיחוד חוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון עדיין חלים עליהם. בעקבות זאת הפנינו מספר  שאלות בנושא לראש המועצה (המכתב מצ"ב). עד היום לא התקבלה תשובה למכתב זה, שנשלח ב-21.7.2008. אולם תשובה חלקית לכך קיבלנו בעיתון סביון (גיליון מס' 77) בעמוד 6 בו נכתב: "נחלאות ומשקי עזר בגני יהודה, עליהם חל היטל ביוב שחושב על פי 500 מ"ר בלבד, כפי שנקבע בחוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון". אנו מניחים שציטוט זה נכתב על בסיס חוות הדעת המשפטית שביקשנו, בעיקר משום שהדבר עלול להיחשב להודאת בעל דין במידה והסוגיה תגיע לדיון משפטי.

כדרכנו הוצאנו דו"ח לבוחר (מס' 2) ובו עדכון לציבור בנושא. חבל שעיתון סביון, שאותו התחילה המועצה המקומית להנפיק בחודשים האחרונים, לא מעדכן את התושבים בנושאים העשויים לעניין אותם באמת. אם ניבָּחר אנו מתחייבים להמשיך לעדכן את הציבור בנושאים העומדים על הפרק באמצעי ההפצה הוירטואליים שפיתחנו, וגם מתחייבים לפעול לשנות את פני עיתון סביון, כך שישקף מגוון רחב יותר של דעות בנושאים שעל הפרק.

הביוב הביולוגי

רשימת "סביון ירוקה" חרתה על דגלה את נושא הביוב הביולוגי. לאור החיסכון הכספי הניכר שאותו מציג מר עמיר פורת אנו סבורים שיש לבחון את הנושא, אך לדעתנו הסיכוי שרשויות הרגולציה יתירו את החלופה הזו קלוש ביותר (ראו כתבה בנושא שהתפרסמה לאחרונה המצ"ב).

מסמכים בנושא ביוב (ישן)