הכנסות והוצאות בתקציב הבלתי רגיל

מקור הנתונים:
2017-2014 – הדו"חות הכספיים השנתייים המבוקרים
2018 – דו"ח רבעוני ל-30.06.2018
שנה הכנסות הוצאות גרעון
2014  22,142  28,011    5,869
2015  16,105  22,376    6,271
2016  13,791  17,963    4,172
2017  15,008  11,260   -3,748
2018    6,835    9,644    2,809
סה"כ  73,881  89,254  15,373