עדכון שוטף – אפריל 2009

תושבי סביון הנכבדים,

במערכת הבחירות הבטחנו לכם, דורון ויסברוד ואנוכי, לדווח ולשקף את הנעשה במועצת סביון, אך גם לא להעיק עליכם בדיוורים תכופים. נאמנים להבטחה זו אנו פונים אליכם בזאת בפעם השלישית מאז הבחירות שהתקיימו בחודש נובמבר. אנו גם מנצלים הזדמנות זו לברך אתכם בחג אביב שמח ובבילוי נעים בחופשה.

להמשיך לקרוא עדכון שוטף – אפריל 2009

תוצאות מירוץ סביון הראשון, 2009

לנוחות תושבי סביון, מצ"ב xlsתוצאות מירוץ סביון הראשון, 2009 עם פירוט התוצאות של רצי 10 הקילומטר. תודה לזוכים ולמשתתפים.

תוצאות ההצבעה בסביון לכנסת 2009

אנו ממשיכים לעמוד בהבטחתנו לתת מידע מקוון לתושבי סביון. לפיכך, אנו מציגים לכם את תוצאות ההצבעה בסביון לכנסת 2009. בעמודים הבאים מצויים גם הנתונים המפורטים.

להמשיך לקרוא תוצאות ההצבעה בסביון לכנסת 2009

הסכם שיתוף פעולה קואליציוני

במערכת הבחירות התחייבנו לשתף פעולה עם כל ראש מועצה שייבחר כדי לקדם את ענייני היישוב. כמו כן התחייבנו לקדם שורה של נושאים, אשר לדעתנו משרתים את טובת הכלל. נאמנים להתחייבויות אלו כרתנו ביום שישי 16.1.2009 הסכם שיתוף פעולה קואליציוני עם סיעת "עתיד סביון", בראשות ראש המועצה, מר מושיק ליפץ.
היות ואנו מאמינים בשקיפות, אנו מפיצים ללא דיחוי את ההסכם המצ"ב.

להמשיך לקרוא הסכם שיתוף פעולה קואליציוני

תוצאות הבחירות בסביון – בבחירות מקומיות 2008

בין הערכים המרכזיים שחרתנו על דגלנו היו שקיפות, אינטראקטיביות וקידמה טכנולוגית. אי לכך, כשירות לציבור הבוחרים, אנו מציגים בפניכם את התוצאות הסופיות של הבחירות. בעמודים הבאים מצויים גם הנתונים המפורטים של תוצאות ההצבעה לראשות המועצה ולמועצה עצמה בצירוף ההתפלגויות השונות. אם תרצו, אחריהם מופיע גם המקור הרשמי של משרד הפנים.

להמשיך לקרוא תוצאות הבחירות בסביון – בבחירות מקומיות 2008

מורה נבוכים למימון ולביוב

 • אנו יזמנו את תכנית המימון של עלות הביוב ואנו עומדים מאחוריה.
 • אנו סבורים שניתן וראוי לממן הוצאות חד פעמיות גדולות מאשראי כנגד תקבולים עתידיים, כאשר הדבר נעשה בתכנון פיננסי קפדני.
 • אנו סבורים שאין מקום לקדם את הקמת תשתית הביוב לפי קצב הגעת התקבולים מהיטל השבחה.
 • אנו סבורים שאין לגבות מאתנו היטל ביוב בסכומים של עשרות אלפי ₪ ויותר כדי להימנע מלקיחת הלוואות וכך ליצור יתרות עתק בחשבונות המועצה.
 • צבירת יתרות כאלו מסכנת את עצמאותנו המוניציפאלית לא פחות מהיווצרות גירעונות.
 • מקריאת הדו"ח "הסודי" עולות שאלות מקצועיות אשר מחייבות תשובות. חישובינו העלו תוצאות מספריות שונות, כלומר ייתכן שנפלו בדו"ח טעויות. רק אנחנו טרחנו לבדוק את נכונות המספרים.
 • כפי שעולה מנייר זה, רק לנו יש את הכישורים המקצועיים ואת הנכונות לנתח את הנתונים, לבדוק את החישובים ולהוביל למסקנות המתבקשות.

כתושבי סביון נחשפנו לסוף שבוע אחרון של בליץ תקשורתי ערב הבחירות. אנו סבורים שטוב שהנושאים אשר יש להם השלכות לא מבוטלות על חיי כולנו עולים על סדר היום. הדבר ארע בשלב מאוחר מאד, אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם. ניסיונותינו בשבועות האחרונים לגרור את המתחרים לדיון בנושאים האמיתיים לא עלו יפה. בנוסף לשאלת העיתוי, יש לנו השגות לגבי הצורה שבה הם מועלים בידי מתחרינו.

 1. מימון – הנושא שעלה עתה על הפרק עוסק בנושא מימון הקמת תשתית הביוב ביישוב. כלל בסיסי בתורת המימון קובע שהוצאות הוניות גדולות אינן ממומנות בהכרח מאמצעים קיימים וכי ניתן לגשר על פערי מימון בעזרת אשראי. למעשה זהו אחד התפקידים הבסיסיים של שוק ההון. הדבר חל הן על אנשים בראשית דרכם אשר מממנים רכישת דירה באמצעות הלוואת משכנתה והן על עסקים אשר מממנים השקעות מאשראי ולא רק מהון עצמי.
 2. היטל ביוב – כן או לא? – לפי חוות דעת משפטית שהתקבלה, אם יוטל היטל ביוב הוא יצטרך לממן את כל עלות פרויקט הביוב המוערכת בכ-86 מיליון ₪. לכן קיימות שתי חלופות בלבד – או מימון העלות מהיטל ביוב (שמשמעותו תשלום ממוצע של כ-85,000 ₪ לכל משק בית, עפ"י שטח המגרש והשטח לבנייה) או מימון העלות מהכנסות מהיטל השבחה.
 3. קצב הביצוע – היות שקיים לוח זמנים להשלמת הפרויקט והיות שהוא מבוצע במקטעים גדולים (מספר רחובות בכל מכרז) אנו סבורים שההצעה לממנו בהדרגה על-פי תקבולי הכספים מתוך מה שיש בקופה איננה ישימה ועלולה להביא להגדלת ההוצאה בסופו של דבר (בביצוע של טלאי אחרי טלאי, תוך פרסום הרבה מכרזים בהיקף קטן כל אחד). יצוין שהיטל השבחה משולם במועד מימוש, קרי מכירת הזכויות בנכס או הוצאת היתר בנייה. לכן עיתוי התקבולים הוא אי-ודאי ואיננו מאפשר בניית תכנית הקמה מסודרת, כאשר קושרים את העבודות לעיתוי הגעת התקבולים.
 4. גרעון ואשראי – יש לעשות אבחנה בין גרעון ואשראי. כפי שציינו לעיל אין כל מניעה לממן הוצאות הוניות גדולות מאשראי על מנת לגשר על-פני פערים בתזרים המזומנים. זאת בתנאי שמבנה ההכנסות הוא כזה שיספיק בוודאות לשירות החוב.
 5. עצמאות מוניציפאלית – בנוסף לנטל הכספי על כולנו שכרוך במימון פרויקט הביוב מהיטל ביוב, הדבר ייצור בעיה הפוכה של עודף תקציבי אשר עלול לסכן את עצמאותנו המוניציפאלית. כפי שכבר ציינו בעבר, עודפי כספי היטל השבחה בקופה יהפכו את סביון ליעד אטרקטיבי עוד הרבה יותר לאיחוד. שמירת עצמאותנו המוניציפאלית מחייבת בניית תוואי אופטימאלי של הימנעות מהיקלעות לגירעון מצד אחד והימנעות מצבירת עודפי כספים גדולים מצד שני. לכך נועדה התכנית אותה יזמנו עוד בחודש יולי ואשר יישומה מחייב חברות במועצה של נציגים בעלי הבנה פיננסית, כפי שאנו מציעים.
 6. התייחסות לדו"ח עצמו – נאמנים לדרכנו קראנו בעיון את הדו"ח "הסודי". בדקנו את החישובים והגענו בחלקם לתוצאות שונות. כך לדוגמה בטבלה 3 מוצג ההחזר השנתי לבית אב מלקיחת הלוואה בגובה 10, 15 ו-20 מיליון ₪. לפי חישובינו מתקבלים סכומי החזרים גבוהים הרבה יותר:
  סכום ההלוואה
  מס' שנים 10,000,000 ₪  15,000,000 ₪ 20,000,000 ₪
  5 2,374 ₪ 3,561 ₪ 4,748 ₪
  10 1,359 ₪ 2,038 ₪ 2,717 ₪
  15 1,030 ₪ 1,544 ₪ 2,059 ₪
  20 872 ₪ 1,308 ₪ 1,744 ₪

  מספר משקי הבית – 1,000
  שיעור הריבית – 6%

  הנתון של שיעור הריבית (6%) מופיע בדו"ח. חישובינו נעשו לפי 1,000 משקי בית, אולם פער במספר משקי הבית איננו יכול להסביר את ההפרש, היות שהסכום של 2,374 ₪ גבוה ב-27% מן הסכום בדו"ח (1,869 ₪) ואילו הסכום של 1,744 ₪ גבוה ב-87% מן הסכום בדו"ח (935 ₪).
  בטבלה 6 מופיע החזר שנתי להלוואה בסך של 10 מיליון ₪ לפי מספר שיעורי ריבית ותקופות החזר. גם כאן חישובינו העלו תוצאות שונות במקצת:

  מס' שנים 5% 6% 7%
  5 2,309,748 ₪ 2,373,964 ₪ 2,438,907 ₪
  10 1,295,046 ₪ 1,358,680 ₪ 1,423,775 ₪
  15 963,423 ₪ 1,029,628 ₪ 1,097,946 ₪
  20 802,426 ₪ 871,846 ₪ 943,929 ₪

  סכום הלוואה – 10,000,000 ₪

  קיים קושי בבחינת התוצאות, היות שהדו"ח איננו מפרט את כל ההנחות העומדות מאחורי החישובים. כך לדוגמה בטבלה 3 לא מצוין לפי כמה בתי אב היא מחושבת, ובטבלה 2 לא מצוין אם החישוב נעשה לפי השטחים בהערת שוליים 2 או לפי המציאות בשטח. במידה שהחישוב נעשה לפי המציאות בשטח, האם הוא נעשה לפי שטח הבנייה בפועל או לפי קיבולת הבנייה על-פי התכניות המאושרות? במקרים שבהם שטח הבנייה בפועל נופל משטח הבנייה המותר (לדוגמה, אם במגרש מותר לבנות 350 מ"ר ובפועל עומד בו בניין בשטח 200 מ"ר), לפי איזה משני השטחים נעשה החישוב?
  לא ברור גם מדוע טבלה 1 הוכנה לפי מגרש ששטחו 1,800 מ"ר ושטח בנוי של 330 מ"ר. לפי נתונים שבידינו שטח המגרש הממוצע בסביון הוא 2,175 מ"ר והשטח הבנוי הממוצע הוא 352 מ"ר.
  כאשר בסעיף 4.1.2 מצוין שלפי נתוני העבר התקבול השנתי מהיטל השבחה הוא כ-3 מיליון ₪ לשנה, האם נתון זה מתחשב בפס"ד פמיני?
  האם היטל הביוב המוגדל יחול גם על תושבי תכנית 4100 והאם ניתן להשית היטל ביוב דיפרנציאלי?

 7. סיכום ומסקנות
  אנו סבורים שהעלאת הדיון הציבורי מרמת סיסמאות לנושאים קונקרטיים באה מאוחר מדי, אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם. הדיון בנושא מאפשר לכם להשוות את רמת ההתייחסות ואת מהירות התגובה שלנו לאלו של שלוש הרשימות המתחרות.
  השוואה כזו מובילה לדעתנו למסקנה בצורך בנציגות עצמאית ומקצועית במועצה הבאה, כפי שאנו מציעים. כמו בעבר אנו היחידים המפשילים שרוולים, קוראים את החומר בצורה ביקורתית וגם בודקים את הנתונים הכמותיים. אנו מציעים צוות אינטר-דיסציפלינארי אשר משלב השכלה אקדמית בתחומים הרלוונטיים לניהול מועצה, חשיבה ביקורתית וניסיון מקצועי, המאפשרים התמודדות עם החומר. הרשימות המתחרות אמנם מתהדרות במקצועיותן, אך אם בסערת מערכת הבחירות הדבר איננו בא לידי ביטוי, האם סביר שברגיעה שלאחריה מקצועניהן יכנסו לפעולה? אנא חשבו על התשובה לשאלה זו בבואכם להצביע לרשימה למועצה ביום שלישי.

עבירות רכוש ומניעתן

הביטחון האישי הוא נדבך מרכזי בתחושת ה-well being של כל אדם. קיימת תחושה שבסביון יש ריבוי של עבירות רכוש אשר פוגעות באיכות החיים של כולנו. זאת למרות ריבוי אמצעי האבטחה ביישוב ובעיקר חברות השמירה.

אנו סבורים שניתן לשפר את רמת הביטחון האישי על-ידי מתן טיפול ברמת היישוב בבעיה (כיום התושבים מחוברים למספר חברות שמירה). אינטגרציה זו עשויה ליעל את המערכת ולצמצם את כמות עבירות הרכוש.  ברור שהאבטחה תעשה באמצעות חברה פרטית ולא באמצעות עובדי מועצה.

אם תכנית זו תצא לפועל ניתן לשלב בה מספר רעיונות:

 1. הקמת חדר בקרה קבוע שיהיה מאויש 24 שעות ושיהווה מרכז תקשורת עם כל בתי סביון. הפעילות תעשה כאמור על-ידי חברת שמירה בפיקוח של הממונה על הביטחון במועצת סביון.
 2. לתושבים המעונינים תהיה אופציה של מצלמה המשדרת לחדר בקרה זה, תוך שילוב אמצעים מתוחכמים אשר יאפשרו למזער את הפגיעה בפרטיות מצד אחד, תוך הגברת האבטחה מצד שני.
 3. הגברת ושיפור האפקטיביות של ניידות השמירה, תוך קביעת תקני פעילות (כמות הניידות, זמן הגעה תקני, קביעת פרופיל מינימלי של הסיירים וכיו"ב).
 4. הפעלת לחץ על הרשויות לקבלת היתר להפעלת עמדות השמירה בכניסות באופן אפקטיבי, בניגוד להפעלת "הדמי" של העמדות היום.

אין בהצעתנו זו לקבוע עמדה לגבי חברות השמירה הפועלות היום בישוב ועושות כמיטב יכולתן לשרת את ציבור הלקוחות, אך תמיד יש מקום לשיפור.

בחוגי הבית שעורך ראש המועצה, מר מושיק ליפץ, הוא טוען שבידו מצויים נתונים סטטיסטיים משטרתיים לפיהם נרשם בחודשים האחרונים שיפור דרמטי בביטחון האישי בסביון – בעיקר ירידה חדה בפריצות לבתים וגניבות רכב. ניסיונותינו להשיג נתונים אלו לא הסתייעו.

אנו מברכים על השיפור הנטען, אך גורסים שכל טענה צריכה להתבסס על נתונים בדוקים. אנו פונים איפוא לראש המועצה וקוראים לו לנהוג בשקיפות ולהציג בפני הציבור את נתוני הפשיעה המשטרתיים בסביון. אנו מבקשים להציגם עם עומק היסטורי של מספר שנים כדי שאפשר יהיה לראות את מגמת הדברים.

במידה שנתבקש, אנו נשמח להציג את הנתונים בפלטפורמת האינטרנט של סיעתנו.

אשליית הביוב הביולוגי

רשימת סביון ירוקה מפיצה מזה זמן מידע בחוזרים ובאתר האינטרנט לפיו ניתן כביכול לחסוך עשרות מיליוני ₪ על-ידי הקמת ביוב אקולוגי. אנו נטלנו על עצמנו את המשימה ללמוד כל נושא על בסיס העובדות ולהציג את עמדתנו, דבר שהרשימות האחרות לא טרחו ואינן טורחות לעשות.
לאור החיסכון האפשרי הלכאורי המוצג אנו סבורים שיש לבדוק את היתכנות הנושא, אך סבורים, כפי שציינו במסמך ההשקה שפרסמנו, שאפשרות מימושו קלושה. להלן התייחסותנו המפורטת:

 1. הנתונים הכספיים – ההוצאה עד כה מסתכמת ב-24 מיליוני ₪ ולא ב-18 מיליוני ₪ כפי שנכתב. סך ההוצאה מוערך כיום ב-86 מיליון ₪ ולא ב-100 מיליון ₪. הצירוף של הגדלת המונה והקטנת המכנה מעמיד את שיעור העלות שכבר הוצאה על 28% (במקום 18%).
 2. רגולציה – באתר המועצה מופיע מכתב שנשלח ממשרד הבריאות ובו כתוב "הדרך היחידה לטיפול בשפכים הביתיים בתחומי הרשויות המקומיות היא להרחיק את הביוב הגולמי משטח הבתים ולהעבירו לטפול במתקנים המיועדים לכך. לכן הפתרון היחיד בנושא הוא חיבור הבתים למערכת איסוף עירונית מרכזית…" (המכתב מופיע להלן).
 3. אקולוגיה – ברור שרמת הטיהור שתושג במערכות ביתיות נמוכה יותר מרמת הטיהור במערכת מרכזית. לכן הפתרון הוא אולי זול יותר, אך בוודאי ידידותי פחות למי התהום.
 4. פיקוח – כדי לוודא את רמת טיהור המים יידרש פיקוח על המערכות בכ-1,000 בתים בסביון, שכן יש לוודא שהתושבים לא ממשיכים להזרים את המים לבורות הספיגה המצויים ברשותם ממילא ושרמת טיהור המים מספיקה. ברור שמשרדי הבריאות והגנת הסביבה לא יסכימו לפיקוח מבוזר שכזה ולכן הסיכוי להשגת הסכמתם שואף לאפס, כפי שעולה מן המכתב הנ"ל.
 5. גני תקווה – בפרויקט "גנים" בגני תקווה הוקמה תשתית לטיהור "מים אפורים" (כיורים ואמבטיות בלבד – ללא אסלות) ברמה שכונתית. משרד הבריאות מסרב בתוקף לאשר את הפעלת המערכת. לאור זאת ברור שאין כל סיכוי לקבלת אישור להפעלת המערכת המוצעת, של טיהור "מים שחורים" ברמה ביתית (העתק מאמר בנושא מופיע להלן).
 6. אגרת ביוב – בחוזרים קודמים שעסקו בנושא הביוב הביולוגי הוצגו נתונים נטולי בסיס של תשלום שוטף של מאות ואף אלפי ₪ לחודש כאגרת ביוב וכי היא תהווה מקור מימון למועצה.

דיון מושכל מצריך קודם כל היצמדות לעובדות. אנו נמשיך להגיב על נושאים שיעלו על האג'נדה במערכת בחירות זו בצורה מקצועית ועניינית ובמקביל נעלה נושאים נוספים משלנו, במטרה שמערכת הבחירות תתנהל ברמה הראויה לתושבי סביון, ולא בסיסמאות. כך הובלנו את המהלך של ביטול היטל הביוב בגובה עשרות אלפי ₪ ואף יותר, תוך מימון עיקר עלות הקמת מערכת הביוב מן ההכנסות מהיטל השבחה ומימון היתרה בפריסה לטווח ארוך דרך אגרת הביוב השוטפת.

שקיפות ממשלית ואתר המועצה

אנו סבורים שממשל מתקדם צריך לנהוג בדרך של שקיפות. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לקיים ערך זה בקלות יחסית, כפי שמודגם באתר זה. אנו סבורים שעד כה המועצה לא נהגה בדרך זו וקוראים לשיפור בתחום זה. את המידע ניתן להעמיד לרשות התושבים הן בחומר מודפס והן באתר האינטרנט של המועצה. אנו סבורים ש"עיתון סביון" שמופץ לאחרונה איננו עוסק בנושאים המעניינים באמת את התושבים ואיננו פתוח למגוון דעות על הנושאים שעל הפרק.

גם אתר האינטרנט של המועצה איננו מכיל חומר רלוונטי. כך לדוגמה תחת הלשונית של "חוקי עזר" הגולש מגיע לאמירה "* ניתן לעיין בחוקי העזר במזכירות המועצה". אנו סבורים שבשלהי 2008 ניתן לסרוק את חוקי העזר ולהעלות אותם על הרשת ולא לחייב את קריאת החומר במשרדי המועצה (אגב, חוקי העזר נמצאים באתר של משרד הפנים).

יש מקום להציג באתר המועצה את תכניות המתאר והתכניות המקומיות הלא נקודתיות (הכלליות) (ניתן למצאן באתרים אחרים, דוגמת אתר מנהל מקרקעי ישראל).

אם ניבָּחר אנו נלחץ לשיפור פני אתר המועצה כך שיספק מידע רלוונטי וישמש כלי להעצמה של התושב ולהגברת הזיקה בין התושבים למועצה.

כיום המועצה מפיצה את הודעותיה באמצעות פרסומי נייר. זוהי דרך הפצה בזבזנית ולא יעילה. אנו מציעים שהמועצה תקים מאגר של כתובות דואר אלקטרוני ותפיץ את כל הודעותיה בדרך זו. זוהי דרך אקולוגית יותר, זולה יותר  ומהירה הרבה יותר להעביר מסרים לתושבים.

שכונת ותיקי סביון

 • במשך 20 השנים האחרונות נעשו ניסיונות למציאת פתרון מגורים לאוכלוסייה המבוגרת וגיל הזהב של סביון.
 • עוד בשנת 1989, במועצה בראשות מר שמואל (בונדי) דרור ז"ל, גב' שולה ברוידא העלתה הצעה להקמת דיור מוגן בסמטת הר דפנה.
 • ההצעה נפלה אז לאחר בדיקה שהראתה חוסר היתכנות בהעדר צורך ב"דיור מוגן" במובן הקלסי של המושג – ישוב המונה 1,000 משפחות אינו יכול להחזיק מוסד לדיור מוגן, היות ומשיקולים כלכליים נדרש גודל מינימאלי של מוסד כזה.
 • בתחילת הקדנציה של רוממיה ז"ל שוב נבדק הנושא ביסודיות רבה על ידי חב' אפריקה-ישראל והנושא שוב נפל מחוסר היתכנות וכדאיות.
 • בתחילת הקדנציה הנוכחית העליתי הצעה חדשה למועצה וחב' אפריקה-ישראל, שהיוזם שלה היה האדריכל ליאון צ'רני, תושב לשעבר.
 • ההצעה הייתה להקמת כפר ותיקים לא סיעודי במתכונת של "קהילה מוגנת" (gated community ), במתכונת הדומה לאלפי כפרים כאלו בארה"ב (וגם בישראל).
 • הרעיון הוא של רכישת יחידות שירשמו בטאבו, אשר ניתן למכרן לצד שלישי ישירות, מעין קומפלקס מגורים ברמה גבוהה ביותר, מוגן עם שמירה, בריכה, מועדון, מרפאה, בנוי בארכיטקטורה המתאימה לאוכלוסיה בוגרת.
 • ערכתי סקר מקצועי מטעם המועצה שהראה התעניינות רצינית מטעם כ-150 משפחות בסביון לרכישה של יחידה כזאת לעצמם או להוריהם.
 • ארגנתי אסיפה שבה חתמו עשרות משפחות על מסמך תמיכה וברכו על היוזמה.
 • המועצה דרשה מחב' אפריקה-ישראל לערוך סקר נוסף שנעשה על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה, שהגיע לאותן המסקנות – דהיינו שקיים צורך, יש כדאיות, ויש דרישה לכפר ותיקים לאוכלוסייה מגיל 55 ומעלה, הרואה בסביון את מקום מגוריה לצד המשפחות והחברים עד יומה האחרון.
 • לאחר שהמועצה החליטה על קידום הפרויקט בהסתיגויות מסוימות, חלק מחברי המועצה שינו את דעתם משיקולי בחירות של סוף הקדנציה והפילו את ההצעה, במגמה לדחותה לקדנציה הבאה.
 • מר מושיק ליפץ היה היחידי שנמנע בהצבעה וממשיך להצהיר שהוא בעד פתרון זה – אני הצבעתי בעד קידום הנושא ושאר הנוכחים, למעט מושיק, הצביעו נגד.
 • בדעתי לקדם את הפתרון בקדנציה הבאה. אני מקווה שגם אהרונה ומושיק יסייעו בכך.
 • באמתחתי פתרון שיהווה תשובה לכל ההסתייגויות (האובייקטיביות והענייניות) שהעלו חברי המועצה הקודמת.
 • יש אפשרות וכדאיות להקים כפר כזה בסביון מבלי לפגוע במרקם הכפרי ובתמהיל הגילים הנוכחי של אוכלוסיית סביון.

יישוב שבניו או בנותיו אינם דואגים להורים המתבגרים בסביבתו ואינו רואה חשיבות במציאת פתרון להשארת הוריו בסביבתו , אינו ראוי לכינוי ישוב "איכותי" כפי שאנו מתיימרים שהוא. אין לחפש פתרונות לשיפור המותג "סביון" אם נושא כזה נדחק לשוליים על ידי מנהיגי הישוב.