אסטרטגיית הקצאת ההכנסות מהיטל השבחה

שאלת ה-159 מיליון ₪ – מה לעזאזל עושים עם הכסף?

היטל ההשבחה בגין תכנית 4100 הסתכם ב-146,241,813 ₪ ($31,937,500) ( pdfשומה מצ"ב ) נכון למועד הקובע – 15.4.2003. סכום זה משוערך להיום עומד על כ-159,000,000 ₪ ( xlsחישוב מצ"ב ). השאלה האסטרטגית המרכזית העומדת היום על הפרק היא מה לעשות עם הכסף. זהו סכום חד-פעמי אשר יש לו השלכות בלתי מבוטלות על התפתחות היישוב. אנו מוצאים שיש מקום להעלות את השאלה על האג'נדה, היות שהרשימות המתחרות לא מצאו לנכון לעשות כן. להלן גישתנו והצעותינו בנושא:

 1. כסף זה "צבוע" ואיננו יכול לשמש להוצאות שוטפות אלא רק להשקעות (תב"רים).
 2. פס"ד פמיני גורם להקטנת ההכנסות מהיטל השבחה שוטף עקב המעבר משיטת "המקפצה" לשיטת "המדרגות" ( pdfמסמך מבהיר מצ"ב ).
 3. ההכנסות מהיטל השבחה פרוסות על-פני זמן ואין לדעת מראש את עיתוי ההכנסות המדויק, שכן הוא תלוי בקצב מכירת המגרשים בידי היזמים.
 4. אי הוצאת הכספים והותרתם בקופה עלולות לסכן את העצמאות המוניציפאלית של סביון. יתרה של מעל 100 מיליון ₪ תהפוך את סביון ליעד מאד אטרקטיבי לסיפוח מצד היישובים השכנים.
 5. אומדן ההוצאה על פרויקט הביוב עומד כיום על 86 מיליון ₪ והמרכז הקהילתי על 35 מיליון ₪, ביחד כ-120 מיליון ₪. גם אם כל עלות פרויקט הביוב תמומן מהיטל השבחה, ייוותר עודף של כ-40 מיליון ₪. על-פי ההצעה האחרונה 20 מיליון ₪ מהוצאת הביוב ימומנו באמצעות היטל הביוב השוטף, כך שיתרת הכספים החופשיים תעמוד על כ-60 מיליון ₪. עקב פריסת ההכנסות מהיטל השבחה הפרשי עיתוי יחייבו לקיחת אשראי ולכן יש להוסיף גם עלויות מימון (ריבית) לחישוב.
 6. הצעתנו – מימון מרבית פרויקט הביוב (66 מיליון ₪) מהיטל השבחה והתוויית תכנית פיתוח לפיתוח ושיקום תשתיות אשר תקבע סדרי עדיפויות, ותיושם בהתאם לקצב תקבול הכספים.

נתונים סטטיסטיים על סביון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר בלבד (הפרסום האחרון מתייחס לנתוני 2003).
בבדיקה נכללות 198 רשויות מקומיות, כאשר 198 הוא הדירוג הגבוה ביותר.
להלן הנתונים של סביון:

נושא ערך דירוג
כללי 198
חציון גיל 40 196
יחס תלות 81 126
% משפחות 4 ילדים + 3% 197
רמת מינוע 63% 198
% מכוניות חדשות 51% 198
הכנסה ממוצעת 7,651 ש"ח 198
% סטודנטים גיל 29-20 35% 194
שיעור זכאות לבגרות גיל 18-17 88% 194
% דורשי עבודה 0.8% 194
% מקבלי שכר מינימום 27% 197
% משתכרים מעל פעמיים השכר הממוצע 31% 196
% מקבלי דמי אבטלה 0.3% 181
% מקבלי אבטחת הכנסה 0.03% 195
% מקבלי השלמת הכנסה 0.8% 197

מן הנתונים עולה שבמרביתם המכרעת של המשתנים סביון ממוקמת ברמה הגבוהה ביותר או שואפת אליה.

מקור הנתונים: קובץ PDF ב-http://www.cbs.gov.il

שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

עדכון (30.5.2010)

בחרנו להשאיר את תיאור הפרטים כפי שתיארנו אותם ערב הבחירות.

ב-16.5.2010 ניתן פסק דין בתיק על-ידי כב' סגן נשיאת בית משפט השלום בפתח תקווה, אהרן ד. גולדס. בית המשפט קיבל את כל טענות התובעות. הוא מצא שאכן הצעת המחיר היחידה היא השנייה (1.5% מסכום ההיטל), דחה את כל הטענות באשר לאי תקינות ואי סבירות הסכום ופסק סכום של (נכון להיות) כ-2.6 מיליון ₪, בתוספת 100,000 ₪ הוצאות, סה"כ כ-2.7 מיליון ₪.

בעקבות pdfפנייתה המצורפת של שמאית המקרקעין תמר אברהם, הזוכה במשפט, אלינו, אנו pdfמציגים באתר את פסק הדין .

להמשיך לקרוא שכר הטרחה המופרז – הסיפור המלא

האמת וכל האמת על המרכז הקהילתי הנבנה בסביון

אבי לוי: כיוזם ומקדם הפרויקט מטעם המועצה המקומית סביון ברצוני להגיב על חרושת שמועות והערות בנושא בניית המרכז הקהילתי החדש הנבנה במקום בית ברוידא – הערות הנשמעות בחוגי בית של המועמדים לראשות המועצה. לשמחתי שני המועמדים מסכימים שסביון זקוקה וראויה למרכז תרבות חדש.

ראוי לציין ששני המועמדים לא היו מעורבים בקבלת ההחלטות להקמת מרכז זה.
להלן העובדות המדויקות:

 • היוזמה להקמת המרכז  החלה בשנת 2000 עפ"י הצעתי משנת 1989 (במועצה בראשות מר שמואל בונדי דרור ז"ל).
 • בשנת 2000 ערכנו סקר צרכים בישוב, על-פי הצעתו של חבר המועצה דאז מר נתי שרוני. לסקר השיבו כ-400 משפחות.
 • הקמת מרכז תרבות ראוי במקום "בית ברוידא" זכתה במקום השני בדירוג החשיבות בסקר.
 • הוקמה ועדת היגוי לפרויקט שכללה  כ-20 נציגי ציבור מכל המגזרים של אוכלוסית סביון.
 • ועדת ההיגוי קבעה את הצרכים של המרכז ומהם נגזר הגודל, לרבות האודיטוריום.
 • בשנים 2001-2002 נערכה תחרות בין 22 אדריכלים מהמובילים בישראל ובהם עדה כרמי, יסקי ועוד. האדריכלים נבחרו לאחר תהליך בחירה והצבעה מסודר ומוקפד. לבסוף נבחרו שלוש הצעות מובילות והבחירה ביניהן נעשתה בהשתתפות כ-80 תושבים.
 • צרכי השטח נאמדו ב-3,000 מ"ר בנוי.
 • המרכז כולל אודיטוריום מצויד במערכות אור-קוליות בקיבולת של כ-300 מקומות. הגודל הופחת מ-400 מקומות כתוצאה מהיענות ללחץ תושבים.
 • אומדן העלות הסתכם (טרם התכנון) ב-29 מיליון ₪ (לפי 1,500 $ למ"ר + מע"מ + תכנון + בצ"מ).
 • הסכום הנ"ל לא כלל פיתוח ואת השדרוג של בית הצופים כחלק מהפרוייקט, מגרש החניה הזמני, הסדרי תנועה חדשים ליד בית הספר ופיתוח השטח הכולל  מסביב – למעט זה הצמוד לבניין.
 • הצמדת הסכום להיום לפי מדד מחירי התשומה לבנייה למגורים מביאה את האומדן לכ-35 מיליון ₪.
 • האומדן התקציבי שנערך לצורך המכרזים לאחר התכנון המפורט הינו במסגרת סכום זה.
 • עד היום הוצאו כ-8 מיליון ₪ והוקצבו עוד 27 מיליון ₪.
 • מקורות התקציב הם מהכנסה צפויה של כ-160 מיליון ₪ מהיטל השבחה בגין תכנית 4100 .
 • עד כה שולמו למועצה כ-60 מיליון ₪  מסכום זה, אשר הוקצו לפרויקטים שונים, לרבות מימון חלק מעלויות הביוב.
 • התקדמות הפרויקט הינה עקב בצד אגודל, בפיקוח ישיר שלי וכמובן של הגזברות וראש המועצה על ההוצאה התקציבית.
 • יש פיגור של מספר חודשים בעבודות השלד עקב קשיים כספיים שהקבלן נקלע אליהם (על פי החוזה העבודה הייתה אמורה להסתיים בסוף מאי). הקבלן התחייב לסיים את העבודה עד סוף נובמבר.
 • המועצה מחזיקה כספים וערבויות להבטחת סיום השלד.
 • המועצה, מחלקת ההנדסה והמפקחים עושים כל מאמץ כדי שהקבלן יסיים בהקדם את הקמת השלד הנמצא בשלבי סיום.
 • אנחנו נמצאים כיום בשלבים האחרונים של הכנת מכרז לשלב ב' של בנית הפרויקט. העבודות הראשונות בשלב ב' תהיינה: ציפוי הבניין והרכבת מערכות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ותקשורת בתחילת 2009.
 • אנו צופים תזרים כספי למימון שלב ב' של הפרויקט בקצב של  כ-10 מיליון ₪ לשנה.
 • בהנחה שתזרים הכספים יימשך כמתוכנן, ניתן יהיה לסיים את הבניה בסוף 2010.
 • נשמח לשלב מומחים מקצועיים מקרב התושבים בבחינת התכניות תוך ניסיון להוזלתן.

כך מנענו את מחטף הביוב

מועצת סביון החליטה להטיל היטל ביוב לפי תעריף של כ-40 ₪\מ"ר מבנה וכ- 20 ₪\מ"ר מגרש. אולם בנחלות ובמשקי העזר ההיטל בגין המגרש הוגבל לשטח מירבי של 1,800 מ"ר. משמעות הדבר שבעל מגרש בשטח של 10 דונם המהווה נחלה היה משלם 164,000 ₪ פחות מבעל מגרש שאיננו נחלה בשטח זהה.

אבי לוי נמנע בהצבעה תוך הבעת התנגדות להחלטה עקב האפליה שהיא יצרה. היות שהחלטנו שזוהי החלטה מקוממת שאסור שתעבור, הפצנו דו"ח לבוחר (מס' 1 – מצ"ב) ובו הבענו את דעתנו על ההסדר המוצע וגם פירטנו את סכומי ההיטל שיאלצו לשלם בעלי הבתים לפי שלוש קבוצות גודל המגרשים בתב"ע של סביון. נציגי בעלי הנחלות הציגו את ההסדר כפשרה נדיבה מצדם (1,800 מ"ר ולא 500 מ"ר). מר מוטי לנדאו (נציג בעלי הנחלות) חישב שהעלות הממוצעת של סבסוד בעלי הנחלות ומשקי העזר תסתכם ב-3,800 ₪ לכל משפחה בסביון (המקורית) וב-1,300 ₪ לכל משפחה ב"סמטאות" בלבד.

בעקבות הפצת דו"ח מס' 1 לבוחר קמה התעוררות ביישוב. לישיבת המועצה שהתכנסה הגיעו עשרות תושבים אשר לא שבעו נחת מן ההחלטה שהתקבלה. בעקבות דיון נוקב הוקמה ועדה לבחינת הנושא בהשתתפות אבי לוי, מר מוטי לנדאו, מר אליעזר פישמן ומר משה היכל.

הועדה קיימה מספר ישיבות וההסדר שהתגבש הוא כדלקמן:
אמדן ההוצאה הכוללת, לרבות ריבוד הכבישים לאחר גמר הנחת הביוב : 86 מיליון ₪.
המועצה הוציאה מקופתה עד כה 24 מיליון ₪.
המועצה תיקח אשראי בסך 20 מיליון ₪ שיפרע על-ידי התושבים במסגרת אגרת הביוב במשך 20 שנה.
היתרה בסך 42 מיליון ₪ תמומן מהכנסות צפויות מהיטל השבחה כמפורט:
12 מיליון ₪ המצויים כבר בקופת המועצה.
10 מיליון ₪ צפויים להתקבל ב-4 השנים הקרובות מהיטל השבחה שאינו בגין תכנית 4100.
20 מיליון ₪ כחלק מהתחייבות חב' אפריקה-ישראל לתשלום בשלוש השנים הקרובות על חשבון היטל ההשבחה.
סה"כ המימון – 42 מיליון ₪

היות שהיטל ההשבחה הכולל מתכנית 4100 מסתכם כיום ב-159 מיליון ₪ (ראו  – "היטל השבחה"), על-פי תכנית זה תיוותר יתרה כספית בסך 60 מיליון ₪ אחרי ההוצאה על הביוב והמרכז הקהילתי.

ההטבה לבעלי הנחלות ומשקי העזר

טענת בעלי הנחלות לזכותם לתשלום מופחת התבססה על כך, שחמש שנים אחרי האיחוד חוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון עדיין חלים עליהם. בעקבות זאת הפנינו מספר  שאלות בנושא לראש המועצה (המכתב מצ"ב). עד היום לא התקבלה תשובה למכתב זה, שנשלח ב-21.7.2008. אולם תשובה חלקית לכך קיבלנו בעיתון סביון (גיליון מס' 77) בעמוד 6 בו נכתב: "נחלאות ומשקי עזר בגני יהודה, עליהם חל היטל ביוב שחושב על פי 500 מ"ר בלבד, כפי שנקבע בחוקי העזר של המועצה האזורית דרום השרון". אנו מניחים שציטוט זה נכתב על בסיס חוות הדעת המשפטית שביקשנו, בעיקר משום שהדבר עלול להיחשב להודאת בעל דין במידה והסוגיה תגיע לדיון משפטי.

כדרכנו הוצאנו דו"ח לבוחר (מס' 2) ובו עדכון לציבור בנושא. חבל שעיתון סביון, שאותו התחילה המועצה המקומית להנפיק בחודשים האחרונים, לא מעדכן את התושבים בנושאים העשויים לעניין אותם באמת. אם ניבָּחר אנו מתחייבים להמשיך לעדכן את הציבור בנושאים העומדים על הפרק באמצעי ההפצה הוירטואליים שפיתחנו, וגם מתחייבים לפעול לשנות את פני עיתון סביון, כך שישקף מגוון רחב יותר של דעות בנושאים שעל הפרק.

הביוב הביולוגי

רשימת "סביון ירוקה" חרתה על דגלה את נושא הביוב הביולוגי. לאור החיסכון הכספי הניכר שאותו מציג מר עמיר פורת אנו סבורים שיש לבחון את הנושא, אך לדעתנו הסיכוי שרשויות הרגולציה יתירו את החלופה הזו קלוש ביותר (ראו כתבה בנושא שהתפרסמה לאחרונה המצ"ב).

אגודת המים – ההיבט הכלכלי

כלכלת המים בישראל בנויה כך שרשויות מקומיות רוכשות מים תמורת 2.91 ₪\מ"ק ומוכרות אותם לתושבים במחיר ממוצע של כ-7 ₪ (8 מ"ק ב-3.93 ₪, 7 מ"ק ב-5.50 ₪ והיתר ב-7.65 ₪. המחירים קבועים חוקית ואין לסטות מהם). מכאן שהרשות המקומית גובה מן התושב כ-4 ₪ יותר מכפי שהיא משלמת עבור המים.

פער תיווך זה נועד לכסות על העלויות הקבועות (תחזוקת צנרת המים וכיו"ב). בפועל פער תיווך זה גדול מעלויות התחזוקה ומשמש מקור למימון כספי המועצה. כל זה נכון לתושבי סביון המקורית. בגני יהודה לאגודת המים יש זיכיון על אספקת המים לתושבים והיא נהנית מפער התיווך.

מכאן שתושבי סביון המקורית תורמים דרך צריכת המים שלהם הכנסות למועצה בעוד שרנטה זו של תושבי גני יהודה לשעבר מגיעה ליעד אחר.

בדיונים שהתקיימו בועדת האיחוד שאבי לוי עמד בראשה, נושא אגודת המים נידון אך לא הגיע לידי מיצוי עקב התנגדות אגודת המים ונציגיה במועצה. היקף ההכנסה שנמנע מן המועצה מוערך בסדר גודל של כ-2 מיליון ₪ לשנה.

במידה שניבָּחר אנו מתחייבים להעלות את נושא אגודת המים לסדר היום ולקדם פתרון הוגן, אשר ימנע סבסוד של בעלי השליטה באגודת המים על-ידי חבריהם ליישוב.

הניסיון למחטף המדרכות ברח' כרם הזיתים

1. העובדות

ב-20 ביולי השנה קיבלו תושבי רח' כרם הזיתים ללא כל התראה מוקדמת מכתבים לתשלום עבור סלילת מדרכות (דוגמת המכתב המצ"ב). כפי שעולה מתוכן המכתב הוא נוקב בסכום לתשלום ללא כל פירוט כיצד התקבל הסכום, השונה מבית לבית. בסעיף 3 כתוב שניתן לשלם את הסכום ב-12 תשלומים זהים החל מ-15.8.2008. רק בתשובה לפנייה פרטנית למועצה התקבלה "נוסחת" החישוב (510 ₪ למטר חזית – מצ"ב). במקביל נשלחו מכתבים שבהם נכתב לתושבים אשר חרגו לשטח המדרכה שעליהם להתחייב לפנות את החריגות לשטח המדרכה עד 10.8.2008 (דוגמת המכתב מצ"ב). בעקבות פניות תושבים למועצה התברר שמדובר בתכנית של מדרכות עם אבן שפה גבוהה עם מפרצי חנייה בצידו האחד של הרחוב.
חלק מן התושבים ברחוב סברו שהפתרון המוצע איננו טוב והעדיפו פתרון של מדרכה עם אבן שפה נמוכה כמו ברחוב מגל. הטענות מפורטות במכתב שנשלח למר אברהם בחרי, יו"ר ועדת התנועה במועצה ב-3.8.2008 ואשר טרם נענה (מצ"ב). בעקבות פנייתם לאבי לוי הוא ערך בדיקה והתברר שהוצא מכרז משולב לעבודות הביוב וסלילת המדרכה ברחוב וכי המכרז נמצא ערב הכרזת הזוכה. אבי לוי פנה לראש המועצה מר מושיק ליפץ ולמר יוסי גליקסמן, יו"ר ועדת המכרזים ודרש לעצור את הליך המכרז כדי  שהמצב לא יהפוך לבלתי הפיך. במקביל הוא גם המציא לחברי המועצה חוות דעת משפטית של דורון ויסברוד לפיה קיימת בעיה בקיום מכרז משותף למדרכה ולביוב, היות שעל-פי נוסח חוק העזר על התושבים לשלם עבור המדרכה על-פי עלותה וקיום מכרז משותף מקשה על בידוד הוצאות אלו (מצ"ב).
הודות להתערבותו של אבי לוי בדקה ה-90 נעצר התהליך. ב-3.9.2008 נשלחה הזמנה לכל תושבי הרחוב לישיבה של ועדת הנדסה ואדריכלות של המועצה ב-24.9.2008, שיושב הראש שלה הוא אבי לוי, לדון בתכנית המדרכות (העתק מצ"ב).
בבוקר יום הישיבה – 24.9.2008 נשלחה הודעה דחופה על ביטול הישיבה – "לאור פניות רבות מצד התושבים שאינם יכולים היום להגיע לישיבה ולפי הוראת ראש המועצה" (הדגש שלנו – העתק מצ"ב). ראוי להזכיר שההזמנות נשלחו שלושה שבועות קודם לכן ואנשים פינו להם את הזמן מראש. אבי לוי כיו"ר הועדה קיבל את ההודעה ביחד עם כל המשתתפים האחרים. לא זו בלבד שראש המועצה לא טרח להתייעץ עמו, הוא גם לא הודיע לו טרם ההודעה לאחרים. בתגובה למחאתו של אבי לוי טען ראש המועצה שביטול הישיבה נעשה ללא ידיעתו בידי עובדי המועצה. לקינוח, ב-5.10.2008 קיבלו תושבי הרחוב שובר תשלום על כל הסכום עד לתאריך 28.9.2008 (הפעם בתשלום אחד).
בדצמבר 2006 שלח מר רוממיה הלוי-סגל ז"ל שלח מכתב בנושא סלילת מדרכות ברחוב בו כתב בסעיף 3 כי "הכוונה לסלול מדרכה נמוכה שתאפשר גם חניה חלקית" (מצ"ב). זאת בניגוד מוחלט לתכנית הנוכחית.

2. המסקנות

עלות סלילת המדרכות מסתכמת בסדר גודל של חצי מיליון ₪ ונושאים בה ישירות דיירי הרחוב. אופן הביצוע ישפיע על איכות חייהם לשנים רבות. למרות זאת המועצה בחרה להודיע על הפרויקט באמצעות הודעות תשלום תוך שלושה שבועות בלי לשתף את התושבים ומתוך גישה הגורסת שאין להגזים בשיתוף הדמוקרטי.
רק בהתערבותנו נמנע מחטף המדרכות. אנו סבורים שהתנהלות כגון זו  המתוארת לעיל עלולה להוות דגם לחמש השנים הבאות עלינו לטובה וסבורים שדרושה נציגות עצמאית ואקטיבית במועצה שתדע להתערב כאשר הדבר נדרש כפי שנעשה במקרה זה.

חינוך

1. אנחנו והחינוך
איכות החינוך בסביון זוכה לרייטינג גבוה מאד במערכת בחירות זו וטוב שהדבר כך. הסיעות המתחרות העמידו אנשי חינוך במקומות גבוהים ברשימותיהן ומקדישות חלק משמעותי מן המסרים שהן מפיצות לתחום החינוך.
אנחנו בחרנו לא להתמקד בנושא החינוך לא מכיוון שאנו סבורים שאיננו חשוב, אלא מכיוון שאנחנו לא מחשיבים את עצמנו למומחים בתחום זה. אנו שמים דגש על התמחות ומקצועיות, לא מתיימרים להבין בכל נושא ומותירים זירה זו למומחים.
יחד עם זאת אנו רוצים להציג את גישתנו לנושא החינוך בראייה מרחבית ולהציע את תרומתנו גם בתחום זה.

2. סביון והחינוך
בכל הדירוגים על בסיס חברתי-כלכלי של רשויות מקומיות בישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון מדורגת תמיד בקבוצה העליונה. הלשכה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר (הדו"ח האחרון מתייחס לנתוני 2003). יתרה מכך, בדירוג לפי אזורים סטטיסטיים (אזורים מצומצמים בגודלם והומוגניים) סביון דורגה ברמה הגבוהה ביותר (קבוצה 20) יחד עם עוד חמישה אזורים סטטיסטיים (שלושה בתל-אביב, אחד בירושלים ואחד בחיפה) מתוך 1,419 אזורים.
מן המפורסמות שמשתנים חברתיים-כלכליים מתואמים סטטיסטית באופן חזק (אנשים מבוססים יותר גם משכילים יותר, בריאים יותר, מאריכי שנים יותר וכיו"ב). לכן סביון הייתה צריכה להתברך במערכת חינוך מן המצליחות בישראל.

3. ביקורת מול עובדות
לאחרונה הושמעה במערכת הבחירות טענה לפיה מערכת החינוך בסביון נמצאת כביכול במצב גרוע. נטען כאילו תוצאות מבחני המיצ"ב בסביון הן מתחת לממוצע הארצי. אנו טוענים שתוצאה זו בלתי סבירה בעליל וקוראים לטוענים כך להמציא את הנתונים לציבור הבוחרים כדי שיוכל לשפוט זאת בעצמו. אנו סבורים שיש להעמיד את כל הנתונים בפני התושבים ונוהגים כך באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שהקמנו לצורך מערכת הבחירות. לפני כחמש שנים מנהלת בית הספר דאז ערכה מצגת של תוצאות מבחני המיצ"ב. התוצאה לא הייתה מזהירה, אך הייתה רחוקה מרחק רב מן הקטסטרופה המוצגת כיום. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סביון עומדת במקום ה-194 מתוך 198 רשויות מקומיות בתחום שיעור הזכאים לתעודת בגרות בין בני 18-17 (למען הסר ספק – רק בארבע רשויות שיעור הזכאות היה גבוה יותר).

4. האסטרטגיה שלנו
לגישתנו אין לחרוץ את הדין לפני למידת העובדות. גם אם נתוני המיצ"ב העגומים נכונים, אין סיבה להיתלות רק בנתון זה. ברור לנו שלא כל תפוקות מערכת החינוך ניתנות לכימות (ויש בוודאי הסבורים שאינן ניתנות כלל לכימות) אך קיימים נתונים נוספים למיצ"ב. במידה שניבָּחר למועצה אנו נפעל לקבלת נתונים נוספים למדידת תפוקות מערכת החינוך בסביון כמפורט להלן:
1. תוצאות בחינות האבחון לתלמידים מוכשרים/מחוננים –  מכון הנרייטה סולד.
2. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.
3. ממוצעי ציוני בגרות.
4. שיעורי הזכאות לתעודת בגרות.
5. חתכי הקבלה של תלמידי סביון בתיכון יהוד.
הנתונים יהיו הן על בסיס של חתך אורך (עומק היסטורי של כמה שיותר שנים כדי לבחון מגמות על-פני זמן) וחתך רוחב (השוואה ליישובים בשני האשכולות הגבוהים – 9 ו-10, המהווים את קבוצת ההשוואה המתאימה). כבר ב-2003 ניסינו להניע מהלך דומה אך הדבר לא הסתייע (מצ"ב).
לאחר קבלת נתונים אלו (ואולי נוספים שעליהם לא חשבנו) נפעל להקמת ועדת מומחים מתושבי המקום אשר יבחנו את הנתונים ויציגו בפני התושבים תמונה אמיתית של תפוקות מערכת החינוך. זו יכולה לשמש בסיס להתווית אסטרטגיה לשיפור המצב.

5. חשיבות החינוך
יש הסבורים שלאיכות החינוך חשיבות רק למשפחות צעירות שילדיהן לומדים בבית הספר בסביון. יש לנו חדשות לסבורים כך. איכות מערכת החינוך היא אחד המשתנים החשובים ביותר המשפיעים על מחירי בתים, במיוחד באזורי יוקרה (ראו מאמר להלן). לו בית הספר בסביון היה נחשב לאחד הטובים בארץ והיה משמש מוקד משיכה למגורים בסביון, תמונת הנדל"ן בסביון הייתה לדעתנו מושפעת בצורה משמעותית מכך. לכן לותיקי סביון אשר שוקלים למכור את בתיהם אינטרס בחינוך איכותי לא פחות מאשר לצעירים במקום.

אנחנו והמינהל

בעתיד הקרוב עשויה להתעורר אפשרות של רכישת זכות בעלות מלאה על הקרקע בסביון הנמצאת כיום בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל הדבר יהיה כרוך בתשלומים אשר נראים לנו מוגזמים ביותר. ניתוח בנושא הופיע הן ב"גלובס" והן ב"מקרקעין" ומצ"ב (הסדר הקניית בעלות בקרקע מינהל). אנו נדאג ללחוץ על ראש המועצה הנבחר/ת לפעול לצמצום התשלום הנדרש ולהעמידו על סכום סביר וכלכלי. העברת הבעלות המלאה על הקרקע לידי הדיירים תגדיל את רווחת התושבים ותעלה את ערך הנכסים. העלאת נושא זה, כמו נושאים דומים, תעשה רק על-ידנו.

להמשיך לקרוא אנחנו והמינהל